Milieu

De bescherming van het milieu is één van de belangrijksteaspecten voor de leefbaarheid en toekomst van Nederland. Het aantal regels omhet milieu te beschermen neemt dan ook snel toe en het milieurecht maginmiddels worden gezien als een belangrijk en mooi vakgebied binnen het recht.Het milieurecht bestaat uit regels over de natuur, geluidhinder, afval en debescherming van bodem, lucht en waterkwaliteit. De meeste bedrijven vallenonder algemene milieuregels waar ze zich zonder vergunning aan moeten houden.Alleen de vaak wat grotere bedrijven die activiteiten uitvoeren die ernstigegevolgen kunnen hebben voor het milieu vallen nog onder de plicht van eenmilieuvergunning. In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven niet volledigop de hoogte zijn van de regels waaronder zij vallen en de maatregelen die zemoeten treffen. Een goede inventarisatie van de op een bedrijf van toepassingzijnde milieuregels is dan ook onontbeerlijk. Hiermee kan worden voorkomen dateen bedrijf te maken krijgt met handhavingsacties van de overheid of soms zelfboetes en vervolging. Regelmatig geeft Stefan Tellekamp Booland advies aanbedrijven en overheden over milieuregels, milieuvergunningen en handhaving.Daarnaast deelt Stefan Tellekamp Booland zijn kennis over het milieurecht alsdocent voor zowel overheden als bedrijven.