Milieurecht

Het milieurecht ziet op alle activiteiten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer bevatten de belangrijkste regels op dit gebied.

Veel regels zijn ook opgenomen in specifieke wetten en besluiten per onderwerp, zoals de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder. Op termijn zal de Omgevingswet worden ingevoerd waarin al deze regels zijn geïntegreerd.

 

Ruimtelijke ordening en projectontwikkeling


De ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening, ziet op het maken van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Daarnaast omvat het ook de vergunningenprocedures om ruimtelijke activiteiten mogelijk te maken.

De projectontwikkeling omvat vaak een ruimtelijk plan maar ziet ook op de financiering, aanbesteding, en het contracteren van een project.

 

Compliance en governance milieu


Bedrijven en overheden krijgen steeds meer te maken met nationale en internationale regels en normen over compliance en governance op het gebied van het milieu. Compliance houdt in dat er systemen zijn om te zorgen dat de milieunormen worden nageleefd en governance ziet op het goed besturen van een bedrijf vanuit bijvoorbeeld de mensenrechten en het milieu.

 

Omgevingswet


Op termijn wordt de Omgevingswet ingevoerd waarbij alle wet- en regelgeving rond de ruimtelijke ordening, bouwen en het milieu wordt geïntegreerd in deze wet. Daarbij vinden er ook inhoudelijke wijzigingen plaats in de regelgeving en de te volgen procedures.